A nivell de l’AEAT existeixen els “dies de cortesia”, pels quals l’interessat assenyala un període de 30 dies durant el qual no se li practiquen notificacions; però això només aplica per a les notificacions en l’àmbit de l’AEAT. Està regulat a una norma específica (el RD 1363/2010, de 29 d’octubre), i no existeix un equivalent a la normativa de procediment administratiu comú de les Administracions públiques.
 
Per tant, no es pot configurar els dies de cortesia a e-NOTUM, perquè no està regulat legislativament. En aquest sentit, es pot demanar la instauració dels dies de cortesia a nivell de procediment concret contactant amb l'ens emissor, si ho considera oportú, que hauria de recollir el consentiment per part vostra, i, en tal cas, abstenir-se de practicar la notificació en els dies indicats.