Des de Suport de l'AOC només et podem ajudar amb l'accés a la notificació. 

Per informació sobre com contestar la notificació que has rebut o si tens qualsevol dubte sobre el contingut d'aquesta, contacta amb l'organisme que te l'ha enviat. Et facilitem les adreces de les seus electròniques d'algunes administracions per si no disposes del contacte:

Notificacions i comunicacions electròniques són comunicacions formals de l’administració cap a ciutadania, empreses i entitats, per via electrònica, amb totes les garanties legals.

Quina diferència hi ha però entre ambdues?

  • Una comunicació és l’enviament d’informació de les administracions públiques als ciutadans o empreses, sense que l’accés (o no) al seu contingut tingui efectes jurídics.
  • Una notificació és un tràmit formal i personal mitjançant el qual les administracions públiques comuniquen a una determinada persona o als seus representants legals, una resolució administrativa que té una implicació directa en els seus drets o interessos. Les notificacions s’han de dur a terme d’acord amb els requeriments legals i han de permetre que quedi constància de la seva recepció, i de l’accés, acceptació o rebuig de la persona interessada.

Quan s’entén realitzada una notificació electrònica?

  • Quan el destinatari accedeixi a la notificació i accepti expressament la seva recepció (en el portal constarà com a "Oberta").
  • Quan hagin transcorregut 10 dies naturals des de la posada a disposició de la notificació (data de lliurament de la mateixa) sense que el destinatari hagi accedit al contingut, excepte que es comprovi a instància seva o d’ofici, la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi (en el portal constarà com a "Vençuda").

El sistema de notificació electrònica permet acreditar la data i hora d’accés del destinatari o destinatària de la notificació (data en la que la notificació passa a estat "Oberta"), així com quan aquesta s’entén rebutjada de forma expressa (data en la que la notificació passa a estat "Rebutjada"), o pel transcurs del termini legalment establert (data en la que la notificació passa a estat "Vençuda").

 

Et podria interessar: